^_^v

lördag 2 juli 2011

Smocking tutorial
Nu har jag knåpat ihop en smocknings-tutorial åt er :)

Det krävs att man är noggrann när man gör detta plus att du behöver vara lite fingerfärdig. Men annars är det inte speciellt svårt! Gör ett test på en provbit först så du märker hur mycket materialet krymper efter smockningen.1. Dra vågräta linjer på avigsidan parallellt med råkanten med 13 mm mellanrum.


2. Dra sedan lodräta streck med 6 mm mellanrum.3. Tag nu sytråd och tråckla fast en tråd längs varje vågrät linje som på bilden4. Sedan skall allt dras ihop. Nu kommer det pilliga; man måste se till så att alla vecken lägger sig rätt, att inget veck blir överhoppat. Dra inte för mycket i trådarna utan skjut hellre tyget längs dem.5. Så ska det se ut så här!6. Och så här på rätsidan! (Man kan vara ännu mer noggrann än jag har varit här)7. Nu kommer vi till brodyren (detta görs främst från rätsidan). Jag började med att sy stjälkstygn mellan vart annat eller om man vill vart tredje dalveck längs med den andra vågräta linjen uppifrån. Sedan kommer ett trevligt mönster!8. Antag nu att där tråden sticker upp är där det första vecket börjar. Sätt nålen igenom tyget i början på den tredje eller fjärde ritade linjen (beroende på om du vill börja mönstret med den stigande eller fallande delen först. Här ska jag börja med en stigning) Gör först ett omslag runt de första två vecken.9. Sätt ner nålen två veck bort och...10. ... mitt emellan linje 3 och 4.11. Trä sedan upp nålen precis bredvid där du trädde ner den fast i vecket bakom.
OBS! Kom ihåg att vad som är ett dalveck på rätsidan blir ett bergveck på avigsidan och tvärt om.
Alltså så trär du nålen igenom ett bergveck på avigsidan om du vill att den ska upp genom ett dalveck på rätsidan.12. Stick nu ner nålen två veck bort igen och...13. ...denna gången på en linje (på bilden blir det linje nummer tre uppifrån) Märk väl att dessa linjer jag pratar om är de som ritas i början på avigsidan.14. På den här bilden har jag hunnit trä upp nålen ett veck bakåt men fortfarande på samma linje, sedan trär jag ned nålen fortfarande på linjen men två veck bort! (I ett dalveck)15. Stick nu upp nålen på samma ställe som bild 12 & 13 och börja om från början fast att mönstret nu faller.16. När du kommer fram till kanten vänder du och går tillbaka med ytterligare en rad under.17. Nu tas sytrådarna bort och sen pressar man lite med strykjärnet under och ovan mönstret. Inte på!
Här är ett enkelt mönster över smockningen. Klicka på bilden för en större version.
Here's a simple pattern of the smocking. Click the image for a bigger version.English: Now I've made you a smock-tutorial for you :) You have to be careful when you do this and you have to be a little dexterous. But otherwise it's not that difficult! Make a test first so you know how much the material shrink when you're done with the smocking.
1. Draw at the back horizontal lines parallel to the edge with 1/2 inch space.
2. Then draw vertical lines with 0,2 inch space.
3. Now take sewing thread and sew along each horizontal line as shown in the picture.
4. And now it's time to pull it all together. Now comes the little bit tricky part; you have to make sure that every pleat lies right. Nothing can be over jumped. Don't pull to much in the treads, slide the fabric along them instead.
5. Eventually it will look like this!
6. And like this at the front. (You can be even more precise than I've been here)
7. Now for the embroidery (this is sewn mainly from the front). I begun to sew stem stitch between every second or third valley-pleat along the second horizontal line from the top. Then there will be a nice pattern!
8. Now assume that where the thread comes up is where the first pleat begins. Pull the needle through the fabric in the beginning of the third or fourth drawn line (depending on if you want to begin the pattern with the climbing or falling part first. Here I will begin with a climb.) Make a wrap around the two first pleats.
9. Place the needle two pleats away and...
10. ...right between line 3 & 4.
11. Then pull the needle right beside where you just placed it but in the pleat behind.
NB. Remember that the valley-pleats at the front become mountain-pleats at the back and vice versa. Therefore you want to pull the needle through a mountain-fold at the back if you want it to appear in a valley-fold in the front.
12. Place the needle two pleats away again and...
13. ...this time at a line (in the picture it's line no. 3 from the top). Note that these lines I've been talking about are those you drew at the beginning at the back.
14. In this picture I've already pulled up the needle 2 pleats back but still at the same line. Then I pull down the needle, still at the line, but two pleats away! (Into a valley-fold)
15. Place the needle at the same spot as picture 12 &13 and begin from the beginning except the pattern now is falling.
16. When you're at the end you turn and go back with another row just under.
17. Now the sewing threads are pulled out and then you press a little with the iron under and above the pattern. Not on it!


0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts with Thumbnails